Comune di AVEZZANO

Marsica News

Atto secondo-pag.1 di 7-Sante ‘Middie… Je Tarramute !

Personaggi ( in ordine di entrata):

RICUCCE: fabbricante di ruote per carri.

CHIARINA: moglie del fornaio Zefferino.

ASPREME: contadino, cacciatore.

CINCIARA: cenciaiuola di provenienza napoletana.

BOCCASCIUTTA: sopravvissuto, abitante in via Napoli.

ALBERTE: commerciante, parente dei “Santari”.

COLINE: muratore di Bisceglie.

TOMASSINE: artigiano addetto a riparare i caldai rotti.

DEZZA: Ispettore Generale del Ministero degli Interni, Commissario Regio per i problemi del terremoto del 13 gennaio 1915.

DON ORIONE: sacerdote, benefattore dei minorenni abbandonati a causa del terremoto.

BIASINE: fabbro ferraio che ha perduto moglie e figlio.

LA CIARALLA: bigotta, soccorritrice di una ragazza smemorata.

SMEMORATA: ragazza smemorata, sopravvissuta al crollo del Collegio Femminile.

ESTERINA: donna che ha partorito da sola sotto le macerie.

MASCIGRANDE: già proprietario e gestore del bar “Centrale”.

SACCADDOSSE: già pastore di pecore, oggi nullafacente.

GIACINTA: sempre presente nel momento in cui veniva riferito un fatto subito ampliato, arricchito e diffuso in ogni dove.

PIETRE: marito di Giacinta Ziriona.

NARDELLI: uomo di scuola .

Piazza San Bartolomeo, qualche tempo dopo la immane tragedia, un cumulo immenso di macerie in fondo al quale si intravvede appena ciò che rimane della Chiesa omonima: la base della facciata ed un moncone del campanile.  Ricucce, seduto su una pietra del crollato Palazzo Marimpietri ove aveva sede la Sottoprefettura e la farmacia di Don Fedele De Bernardinis, osserva e medita sul tragico spettacolo che è innanzi a sé, sorreggendosi la testa con ambedue le mani.


‘RICUCCE
: “Eh… che pòzz’èsse mmaledìtt’je tarramùte!… E’ cómme se àjie paése nóstre ce avìssere scavàte je còre che lla ravìna!…

E quéle ch’atà succète angóra nisciùne le sa… mó trìste chi tè j’abbisógne… è pròpia le vére che la vìta è ‘n’affacciàta de finèstra e la mòrte vè’ quànne méne te l’aspìtte… ècche a ‘gnùne ce ravànzene le disgràzie… ha passàte j’àngel’e ha dìtte ammènne: a chi ci ha rùtte la còccia,a chi ci ha stroccàte le còsse, chi s’è scapicollàte abbàlle a ‘ne sprefùnne, a cacchidùne òne fàtte ‘ntémpe a recucìjie che lla chiòrta… tànti sò’ remàsti ‘ntiràti… i cchiù affertunàti nen se lla fìdene mànche a strascinà’ le còsse…

La mòrte nen ha guardàte ‘nfàcci’a nisciùne e nnù che séme remàsti… stéme aggiustàti bbóne pé’lle fèste!… Séme vìste la mòrte che j’ócchi…

Bèh, pùre se fùsse ‘ne strascìne d’òme, ’olésse cambà’ cént’ànni e ppó’ rencomenzà’… ma nen pò èsse: quànne la cartèlla è arrivàta, t’addùrmi e nen te revìji cchiù…! “

Passa Chiarina, moglie del fornaio Zefferine.

‘RICUCCE: “Chiarì’… addó’ và’? ”

CHIARINA: “Eh… addó’ pòzze ì’? Vàjie pé’ ddésta! ”

‘RICUCCE: “E… Zefferìne? ”

CHIARINA: “Ma cómm’è… gnènde sà’ tu?… Zefferìne se j’è retiràte je Patretèrne… pòre Zefferìne!… Stéva soccovàte sótt’a ‘na mondàgna de macère… e pènza pó’, ‘Ricù’, pròpia je mése passàte stèmm’a penzà’ d’aggiustà’ je fùrne e ‘mméce…”

‘RICUCCE:“Bèh, Chiarì’, agnùne se piàgne i mórti si…”

CHIARINA: “Scìne… ma je pòre Zefferìne èva pròpia ‘ne bbón’òme!… Borbottéva, se lamentéva, se trichéva a venì’ la mmatìna àjie fùrne, càcche vvòta arzéva la ‘óce… èva ‘ne rucóne, dicéva sèmbre de quéla frivicciòla che ce curréva pé’ je fìe ‘lla schìna… ma èva ‘ne pacioccóne… “

‘RICUCCE: “Cérte pé’ Dón Fetèle… èva pròpia ‘ne bbóne cliènde: ’ne sciroppìtte ógge e ‘ne sciroppìtte addimàne… “

CHIARINA: “ ‘Ricù’… bbeàt’a ttì’… se Zefferìne potésse revenì’, me nne crombésse ‘na cottrélla je jórne de quìje sciroppìtte… e ‘mméce, ècche, séme cascàti àjie chiù sprefùnne déjie mùnne e nce rarrizzéme chiù… “

‘RICUCCE: “A ‘gnùne ce tòle le sì… ècche camminéme tùtti all’attendùni nnammés’a ‘ste prète…”

CHIARINA: “Bèh… cérte è le vére… le brùtte è quànne te pòrtene ‘nquàttre… e ì’ me lla sò’ scambolàta pé’ trènd’e pé’ trendùne… e mó, pé’ ji dolùri che ténghe pé’ ll’òssa… me sènde cómme se mm’avìssere ‘ntommacàte de bòtte! ”

‘RICUCCE: “Oh… se sse sapésse quànne st’arrivà’ la mòrte!… Mó, prò, atéma rencomenzà’… e ógne prengìpie è tóste, se sà! ”

CHIARINA: “Té raggióne, ‘Ricù’… cómme té raggióne!…I’ le sò’ sèmbre dìtte: pùre s’atìssi cambà’ cént’ànne, recòrdete che té ‘ne secónde de vìta!… Oh… ècche pùre Asprème… Asprèèè… e chi j’accìte quìsse!? “

ASPREME: “I’ sò’ cómme l’èrba cattìva: càsche, mòre, m’ararrìzz’e fìschie! “

CHIARINA “Asprè’… bbeàt’a ttì… che sènza ‘mmìtia, prò,èh!… “

‘RICUCCE: “E tu pàre che ssi rallisciàte pùre je pìe! ”

ASPREME: “’Ricù’…i’ sténghe parapàtt’e ppàce! ”

‘RICUCCE: “E se capìsce! Chi ntè gnènde da pèrde… làsseje pèrde! ”

ASPREME: “E’ méji’a llaorà’ che chi nte pàca, che sta che chì ‘nte capìsce! ”

‘RICUCCE: ”Laorà’ e pacà’?… Sò’ ddù’ cóse che nen si mài sentùte mànche de nnuminà’! ”

ASPREME: “ Chiarì’… ma che st’a ddìce, mó, ‘Ricucce? “

CHIARINA: “Cómme dìcì?… Nzò’ sentùte bbóne, Asprè’, la còccia mé è cómme ‘na trivèlla: la ténche a ‘nn’àtra vìa!… Che tùtte quéle ch’è succésse… e che sténgh’a ssendì’ ‘Ricùcce?!… Beàt’a mmì! “

ASPREME: “Bèh, sìnde ppó’…ì’quéle che fficéva prìma, fàcce mó: m’àveze, vàjie a càccia e caccósa repòrte sèmbre… ‘ncìm’a j’àrberi e avéntr’àlle fràtte… je tarramùte nen ha fàtte dànne… tu, ‘mméce, sta sèmbre ascìse ‘ncìma a ‘sse prète… èsse ce pó’ remané’!… Prima… quàttre bbòtte àlla ‘ngùdena e tòcca… e mò?… “

RICUCCE:“ Se raggióne nen pó’ avé’ ‘ngrùf’e zìtte, a màmma sé! I’ ddù’ nichèlle le ténghe sèmbre… màgne ‘né póche de méne e càmbe angóra pé’ ‘ne pàre d’ànni da signóre…”

ASPREME: “Quànne j’àsene de nònneme se ‘mparétt’a nen magnà’… se murìtte de fàme!…”

CHIARINA: “Mó scì che lla sì dìtta bbòna, Asprè’! Oh…i’ sàcce ‘na canzóna córta córta: sàgne, maccarùni e fìcca ‘mmócca!… Asprè, je témbe pàssa, è succésse l’infèrne… ma la ràscia de ‘ne còfene de sagnétte all’òva la té sèmbre… ànzi mó è aumendàta… mó te nne magnarrìste ‘ne caióne! “

ASPREME: “La ràscia è pégge délla carastìa! ”

‘RICUCCE: “Oh…e tu nen càgni mài!… A ti nen ce ll’appotùte mànche je tarramùte! ”

ASPREME: “’Ricù’, se vó stà’ bbóne… pìjia je mùnne cómme và!… “(esce)

‘RICUCCE( annuisce senza rispondere poi, rivolto a Chiarìna) 

E quìsse, quàsce quàsce, sta méjie de prìma… bah… mórti, sciancàti, tànti scósceni, sderrinàti…ma a trè persóne je tarramùte nen j’ha mànche sfiorzàti: Giacìnta Ziriòna, Asprème e Saccaddósse…”

CHIARINA: “Eh, che pòzz’èss’accìse… àtre ch’a mì je tarramùte m’ha levàte quìje bbóne Zefferìne… assàmmene ì’, va… ce vójie ì’ a ddìce ddù’ rèquiamatèrne! “ (esce di scena, piangendo).

Si ode cantare una donna – “La Cinciara” – che lentamente si avvicina a ‘Ricucce tenendo nella mano sinistra una fascio di cenci e nella destra un cestino. (28)

CINCIARA: “ ‘A petacciàààra…chi téne ‘a rròbba vècchia: sapóóó!… Chi téne ‘a rròbba vècchia: sciuscèèèlle! ”

‘RICUCCE( diffidente ed incuriosito): “Eh, bràva fémmena… d’addó’ nna vè’? Chi sì? Che và’ cerchènne? “

CINCIARA: “ I’ sònghe ‘a petacciàra… “

RICUCCE: “ E ch è, mó, la petacciàra? “

CINCIARA: “Vènghe ‘a Nàpule… me pìglie ‘a rròbba vécchia e ‘a ccàgne ve dónghe statuètte, sapunètte, lupìne e sciuscèlle…! “

‘RICUCCE: “Ah, la cinciàra!? Bèh..i cìnci,ècche, mó refròllene… ce stànne sóle che quìssi…che je mestiére tì ècche fa’ la ‘Mèrica… ma cuscì ‘mportànti sò’ ‘ssi cìnci? “

t4

t3

avezzano t4

t5